Privātuma Politika

LANA KOMPĀNIJAS PRIVĀTUMA POLITIKA

Pamatojoties uz Personas datu aizsardzības regulu Nr.2016/679

Definīcijas:

 • Personas dati – ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjekts).
 • Personas datu apstrāde – ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.
 • Klients – fiziska persona (datu subjekts), kuru var tieši vai netieši identificēt, atsaucoties uz identifikatoru, izmantojot personas datus, kas atrodas personas datu apstrādes sistēmā.
 • Klienta “piekrišana” – ir jebkura brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga norāde uz datu subjekta vēlmēm, ar kuru viņš paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības veidā sniedz piekrišanu savu personas datu apstrādei.
 • Pārzinis – ir fiziska vai juridiska persona, aģentūra vai cita struktūra, kas viena pati vai kopīgi ar citām nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus, ka arī sniedz pieeju personas datiem.
 • Pilnvarota persona – ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura pārziņa vārdā apstrādā personas datus.
 • Sīkdatnes (cookies) – ir nelielas teksta datnes (tīmekļa vietas pārlūkošanas dati), kas tiek izveidotas un saglabātas klienta ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā telefonā un tml.), apmeklējot LANA kompānijas interneta vietnes (mājaslapas).
 • Leģitīmas intereses – LANA kompānijas leģitīmas intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu pakalpojumu piedāvājums, ka arī ir juridiskais pamats ar noteikumu, ka datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības nav svarīgākas par kompānijas leģitīmajām interesēm. LANA kompānijai ir tiesības apstrādāt klienta personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi nepieciešams un pietiekams, lai nodrošinātu savlaicīgu, kvalitatīvu, ērtu apkalpošanu. Ka arī LANA kompānijas iekšējo procesu izveidošanai un atbalstam, lai novērstu krāpšanu attiecībā uz LANA kompāniju.
 • Profilēšana – ir jebkura veida automatizēta personas datu apstrāde, kas izpaužas kā personas datu izmantošana nolūkā izvērtēt konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus, jo īpaši analizēt vai prognozēt aspektus saistībā ar fiziskās personas minētās personīgām vēlmēm: interesēm, uzticamību, uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos. Profilēšana tiek veikta, lai piešķirtu bonusus, veidotu un sūtītu individuālus piedāvājumus, novēlējumus, kuri tiek piedāvāti tikai tiešā marketinga (biznesa mērķi) nolūkos un neradīs klientam tiesiskas sekas.

Personas datu apstrāde

 • LANA kompānija vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā klienta personas datus, pamatojoties uz Personas datu aizsardzības regulu Nr.2016/679 un citiem LR spēkā esošiem normatīviem aktiem.
 • Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kuri pārvalda fizisko personu datu apstrādes sistēmu, LANA kompānija ievēro šādus principus:
 • LANA kompānija nodrošina likumīgu, godprātīgu personas datu apstrādi;
 • Saņemto personas datu apstrāde tiek veikta noteiktiem mērķiem;
 • Saņemtie personas dati ir adekvāti, atbilstīgie;
 • Saņemtie personas dati ir precīzi;
 • Saņemtie personas dati netiek saglabāti ilgāk nekā nepieciešams un tiek likvidēti sasniedzot noteikto mērķi;
 • LANA kompānija apstrādā personas datus ievērojot fizisko personu tiesības;
 • LANA kompānija nodrošina personas datus glabāšanu drošībā;
 • LANA kompānija nesniedz saņemtos personas datus citiem uzņēmumiem vai ārpus Eiropas Savienības ievērojot drošu, adekvātu aizsardzību, pamatojoties un ievērojot LR spēkā esošiem normatīviem aktiem un Personas datu aizsardzības regulu Nr.2016/679.

Privātuma politika

 • Privātuma politika attiecas uz ikviena klienta personas datu apstrādi un klientam piedāvāto pakalpojumu. Privātuma politika sniedz informāciju par to, kā LANA kompānija vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā klienta personas datus. LANA kompānija nodrošina likumīgu, godprātīgu klienta personas datu apstrādi.

Personas datu apstrādes kategorijas

 • Personas datu kategorijas ir atkarīgas no klienta izmantotajiem pakalpojumiem un produktiem. LANA kompānija ir tiesīga apstrādāt šādas personas datu kategorijas:
 • Dati, kurus klients pats paziņo LANA kompānijai;
 • Vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums;
 • Korespondences adrese, telefona numurs, e-pasta adrese;
 • Bankas dati;
 • Videonovērošanas ieraksti un attēli;
 • Komunikācijas dati. Informācija no e-pasta adreses – vēstules, kas ir saistīti ar klienta komunikāciju ar kompāniju;
 • Sīkdatnes – dati par LANA kompānijas interneta vietnes apmeklēšanu;
 • Ja klients nevēlas atļaut izmantot sīkdatnes, klients var to izdarīt savas pārlūkprogrammas uzstādījumos, tomēr tādā gadījumā vietnes lietošana var būt ierobežota;
 • Dati, laiks, interneta pārlūkošanas apjoms.

Personas datu apstrādes pamats

 • Klienta piekrišana. Klients, kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu (subjekta piekrišana) personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem klienta piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts/atsaukts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot LANA kompānijai apstrādāt personas datus. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību vai saņemto pakalpojumu kvalitāti, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma. 
 • LANA kompānijas leģitīmas intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu pakalpojumu piedāvājums. LANA kompānijai ir tiesības apstrādāt klienta personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi nepieciešams un pietiekams, lai nodrošinātu savlaicīgu, kvalitatīvu, ērtu apkalpošanu. Ka arī LANA kompānijas iekšējo procesu izveidošanai un atbalstam.
 • LANA kompānijas juridisko pienākumu izpilde. LANA kompānija ir tiesīga apstrādāt klienta personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, lai sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem.
 • Līguma noslēgšana un izpilde. Lai klientam sniegtu kvalitatīvus pakalpojumus un apkalpošanu, LANA kompānija apkopo un apstrādā noteiktus personas datus, kas tiek savākti pirms līguma noslēgšanas vai jau noslēgtā līguma laikā.
 • Sabiedrības interešu īstenošana vai oficiālo pilnvaru izpildīšana. LANA kompānija ir tiesīga apstrādāt personas datus. Šādos gadījumos pamats personas datu apstrādei ir iekļauts un aprakstīts normatīvajos aktos.
 • Apstrādājot Klienta personas datus, LANA kompānija var veikt profilēšanu, lai piešķirtu bonusus, lai sūtītu automatizētus individuālus piedāvājumus, kuri tiek piedāvāti tikai biznesa nolūkos un neradīs klientam tiesiskas sekas.

Nolūki personas datus apstrādāšanai

 • Līguma noslēgšanai un izpildei ar klientu;
 • Lai novērtētu klienta spēju pildīt līgumsaistības;
 • Efektīvas naudas plūsmas pārvaldīšanai, t.sk., klienta maksājumu un parādu administrēšanai;
 • Tehniskā atbalsta nodrošināšanai saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem;
 • Videonovērošanas drošības nolūkiem un LANA kompānijas leģitīmas intereses aizsardzībai (īpašuma drošības nodrošināšanai);
 • Nozares attīstības veicināšanai un jaunu pakalpojumu piedāvājumam;
 • Statistisko datu apstrādei un tirgus analīzes veikšanai.

Personas datu iegūšana

 • LANA kompānija iegūst klienta personas datus, kad klients:
 • Pierakstās jaunumu saņemšanai no LANA kompānijas;
 • Iegādājas un izmanto produktus vai pakalpojumus no LANA kompānijas;
 • Piedalās konkursos, loterijās vai aptaujās;
 • Apmeklē vai pārlūko LANA kompānijas interneta vietnes;
 • Tiek filmēts ar videonovērošanas iekārtam;
 • LANA kompānija un to pilnvarotās personas, pamatojoties uz Personas datu aizsardzības regulu Nr.2016/679 ir tiesīga apstrādāt klienta personas datus, kas ir saņemti no trešajām personām (piem., no līzinga kompānijas), ja klients tam ir piekritis;
 • LANA kompānija un to pilnvarotās personas, pamatojoties uz Personas datu aizsardzības regulu Nr.2016/679 ir tiesīga apstrādāt klienta personas datus, kas ir saņemti no klienta.

Personas datu glabāšanas laikaposms

LANA kompānija ir tiesīga apstrādāt un glabāt personas datus, kamēr:

 • Kamēr nav atsaukta klienta piekrišana personas datu apstrādei;
 • Nepieciešams termiņš LANA kompānijas leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai;
 • Personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts normatīvajos aktos;
 • Ir spēkā līgumsaistības starp klientu un LANA kompāniju;
 • Līdz personas datu izmantošanas mērķa sasniegšanai, kas noteikta  to saņemšanas brīdī.

Personas datu koplietošana

 • LANA kompānija sniedz klienta personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un ņemot vērā konkrētās situācijas objektīvus apstākļus;
 • Nepieciešamības gadījumā LANA kompānija nodot klienta personas datus LANA kompānijas pilnvarotām personām, pamatojoties uz Personas datu aizsardzības regulu Nr.2016/679 un/vai partneriem, aģentiem, pakalpojumu  piegādātājiem, kas iesaistīti klientam pasūtīto vai izmantoto produktu un pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai un uzlabošanai;
 • LANA kompānija ir tiesīga nodot klienta personas datus tiesībsargājošām iestādēm, citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem vai attiecīgās iestādes informācijas pieprasījuma.

Personas datu aizsardzība

 • Lai aizsargātu klienta personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, iznīcināšanas vai izpaušanas LANA kompānija pielieto mūsdienu tehnoloģijas, ievēro tehniskas un organizatoriskas prasības;
 • LANA kompānija rūpīgi pārbauda visas pilnvarotās personas, partnerus, aģentus, pakalpojuma sniedzējus, kompānijas darbiniekus, kuri apstrādā klienta personas datus, ka arī izvērtē atbilstošu drošības pasākumu pielietošanu un personas datu glabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • LANA kompānija neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no LANA kompānijas (piem., klienta vainas un/vai nolaidības dēļ).

Klienta tiesības

 • Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas un iebilst pret savu personas datu profilēšanu;
 • Piekrišanas atsaukums neietekmē personas datu apstrādes likumību un/vai saņemto pakalpojumu kvalitāti, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma;
 • Klientam ir tiesības labot visus rīcībā esošos personas datus par sevi;
 • Klientam ir tiesības pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un apstrādāti (tiesības “Tikt aizmirstam”), sniedzot iesniegumu.
 • Klientam ir tiesības iegūt informāciju par tām fiziskām vai juridiskām personām, kuras ir saņēmušas informāciju par šo klientu;
 • Klientam ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim (“datu pārnesamība”). Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko klients ir sniedzis LANA kompānijai, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, un ja apstrādāšana tiek veikta automatizēti. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības nepieciešams iesniegt rakstveida iesniegumu.

Piegādes politika

Piegādes pakalpojumu nodrošināšanai Baltijas reģionā tiek izmantoti Omniva pakalpojumi un Latvijas Pasts pakalpojumi.

Darījuma apstrāde, no samaksas saņemšanas brīža, notiek tuvākās darba dienas laikā. Produkcijas sagatavošana un iepakošana parasti notiek tajā pašā vai nākošajā darba dienā, atkarībā no pieprasījumu skaita.

Preces izsūtīšana no Lana.lv noliktavas var tikt veiktas 1-3 darba dienu laikā no maksājuma saņemšanas brīža.

Piegādes pakalpojumu sniedzējs sola nodrošināt pakalpojuma piegādi no  1-5 darba dienām Latvijas un Baltijas teritorijā.

Pēc pieredzes (Omniva Latvija – 1-2 dienas no paciņas nodošanas kurjeram. Latvijas Pasts – 2-5 dienu liakā)

Lana.lv Latvijas teritorijā izmanto Omniva Latvija un Latvijas pasts pakalpojumus.

Primāri sūtījuma nosūtīšanai tiek izmantoti Omnivas pakalpojumi, bet ja klientam ir nepieciešamība, tad sūtījumu var arī ar Latvijas Pasts starpniecību.

Ja klients papildus izmanto bezmaksas piegādes kupona kodu, tad produkcijas nosūtīšana primāri tiek veikta ar Omniva starpniecību.

Latvijas teritorijā Omnivas pakalpojumu izmaksas mazākaijai paciņai ir 2.88€

Latvijas pasts – visā latvijas teritorijā 3€

Apmaksas nosacījumi

Klients var izvēlēties apmaksu caur savu ierasto banku – BankLink. Tiek piedāvātas lielākās Latvijas Bankas.
Drīzumā tiks piedāvāti maksājumi ar norēķinu kartēm.

Pirkuma procedūra:
1. klients iepazīstas ar Lana.lv piedāvāto produkciju;
2. izvēlas un pievieno pirkumu grozam interesējošo preci vai preces;
3. aizpilda formu
4. iezvēlas piegādes adresi un maksājumu veidu;
5. apstiprina privātuma politikas noteikumus;
6. Apstiprina pirkumu; 

SIA Lana un Lana.lv maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod pilnvarotajam maksājumu datu apstrādātājiem:
*Maksekeskus AS
*Direct Bank Transfer: maksājums ar bankas pārskaitījumu.

Lana.lv vietnē pieejamās apmaksas metodes un maksājumu sistēmu pakalpojuma sniedzēji nodrošina maksimāli drošu datu apstrādes tehnoloģiju un jaunākos industrijas standartus.

Preču atgriešanas politika

Protams! Lai izmantotu iespēju un izceltos ar labu klientu servisu saviem klientiem piedāvājam 30 dienu preces atgriešanas garantiju.
klientam 30 dienu laikā pēc piegādes brīža ir tiesības atteikties no preces un atgriezt Lana.lv iegādāto produkciju atpakaļ piegādātājam.

Ja klients vēlas atgriezt preci brāķa gadījumā, tad procedūra ir sekojoša:

1. Klients aizpilda atgriešanas formu, vai nosūta ziņu: Info@lana.lv no tā e-pasta, kas ievadīts maksājuma dokumentā.

e-pastā nepieciešams iekļaut:
1. preces maksājuma dokumentu par preces iegādi.
2. norādīt informāciju par vietu, kur pircējs iepazinies ar Lana.lv kampaņu.
3. nelielu, loģisku skaidrojumu un foto kādēļ tiek atgriezta prece.
4. Lana.lv komanda izvērtē iemeslu, sazinās ar klientu 3 dienu laikā pēc e-pasta saņemšanas, iepazīstina klientu ar lēmumu un turpmāko notikumu gaitu.
5. Pozitīva atgriešanas lēmuma gadījumā, klients nosūta nesabojātu iepakojumu un brāķeto produkta paraugu uz Lana.lv norādīto adresi.
5.1. Pēc tukša produkta iepakojuma saņemšanas Lana.lv  komanda atgriež klienta naudu par produktu 5 dienu laikā Izmantojot maksājumu metodi, ar kādu veikta apmaksa. Piegādes izmaksas netiek atgrieztas. (naudas atgriešanas termiņš katram maksājumu operatoram var atšķirties).

Tiek atgriezta pilna summa par iegādāto produktu. Izņemot piegādes izmaksas.

Ja produkts iegādāts kampaņās laikā, tad klientam tiek atgriezta produkta vērtība, kas ņemta vērā aprēķinot kopējo kampaņas cenu.

Pēc preces un iesnieguma saņemšanas Lana.lv komanda izvērtē vai izpildīti visi preces atgriešanas nosacījumi un sazinās ar klientu. Pircējam tiek atgriezta samaksa pilnā apmērā ar to maksājuma veidu, kāds tika veikts sākotnēji.

Atgriezt nesabojātu iepakojumu un brāķa paraugu uz Lana.lv norādīto adresi: Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 114, LV-4601

Preces atgriešanas un sūtīšanas izmaksas sedz klients.

Jebkurā gadījumā centīsimies izskatīt klienta neapmierinātības iemeslus un maksimāli ātri un nesāpīgi risināt situāciju.

Mūsu galvenās vērības ir apmierināts ilgtermiņa klients, tāpēc no savas puses centīsimies izdarīt visu, lai apmierinātu Jūsu vēlmes